söndag 22 mars 2015

Investeringskriterier (lånat av Lundaluppen)

De investeringar som görs i noterade företag måste uppfylla ett antal kvalitativa och ett antal kvantitativa kriterier. De kvalitativa kriterierna garanterar att företaget är sunt skött och att man därför kan äga det på lång sikt utan att oroa sig för dagliga ändringar i amerikansk arbetslöshet, kinesiska huspriser, valutavariationer etc.
De kvantitativa kriterierna ska försäkra att man inte köper för dyrt. För i princip alla bolag finns det ett pris när det är köpvärt, och ett annat när det absolut inte är det.
De kvalitativa kriterierna är
 • Tillräcklig storlek, det finns en inneboende risk att satsa i bolag som inte är väldigt starka på sina marknader. Konkret innebär detta att Large Cap-listan är att föredra.
 • Stark finansiell ställning, omsättningstillgångar bör vara dubbelt så stora som kortfristiga skulder och de totala skulderna bör inte vara större än omsättningstillgångarna
 • Intjäningsstabilitet, företaget bör ha uppvisat vinst varje år 10 år bakåt i tiden
 • Utdelningsstabilitet, företaget bör ha delat ut pengar varje år de senaste 10 åren
 • Intjäningstillväxt, de senaste 10 åren bör vinsten (per aktie) ökat med minst 30 % över perioden, var vaksam på förvärv, emissioner, split, etc.
 • Trovärdig ledning, inga oegentligheter eller skönmålningar
 • Gynnsam ägarbild, det är mycket värdefullt om det finns starka ägare med en betydande investering i företaget.
De kvantitativa kriterierna är
 • Begränsat P/E-tal, högst 15 med lite förhandlingsutrymme beroende på ränteläge (lägre ränteläge ger lägre avkastningskrav) och företagets tillväxtförmåga. P/E 15 motsvarar 6,7 % avkastning. Med Earnings avses långsiktig, bevisad intjäningsförmåga, vilket förhoppningsvis är ett konservativt antagande och skyddar mot överdriven optimism i tider av stark vinstökning.
 • Begränsat EV/EBIT3-tal (tillagt 2011-10-23), högst 12 beroende på ränteläge precis som P/E. Detta nyckeltal är viktigt framförallt när bolaget inte har tillräckligt stark finansiell ställning (enligt det andra kvalitativa kriteriet). Syftet är att säkerställa att bolaget har en tillräcklig avkastning oberoende av kapitalstruktur.
 • Priset bör inte överstiga 150 % av eget kapital enligt senaste balansräkningen. Detta kriterium eliminerar vissa typer av företag som binder lite kapital och har mycket hög avkastning på eget kapital (H&M t.ex.) och kan i dessa fall ersättas med Buffetts vallgravsresonemang (moat). Grundtanken i kriteriet är att hög avkastning på eget kapital öppnar för nyetablering och ökande konkurrens, men detta kan förhindras med olika typer av skydd, t.ex. patent, varumärken etc.
Kriterierna är inte absoluta och man kan göra avsteg på ett par stycken om de övriga ser bra ut, men varje sådant avsteg ökar såklart risken i investeringen.

Portföljsammansättning

Vad får finnas i portföljen, hur får det hamna där och när ska det avyttras?
 1. Jag vill sprida risk genom diversifiering i olika företag. Jag ska därför äga aktier i mellan 10-20 företag.
 2. Jag vill sprida risk genom att placera i olika länder. Däremot vill jag vara mest exponerad mot Sverige, bland annat p.g.a. bättre informationsflöde. Portföljen ska därför bestå av minst 40% svenska aktier och minst 40% utländska aktier.
 3. Lagom storlek på ett innehav är mellan 5-15% av portföljen.
 4. Direktavkastning är viktigt, men inte det enda som spelar roll. Aktier med bra utdelning och utdelningshistorik ska utgöra merparten av portföljen. Portföljens direktavkastning bör ligga på minst 4%, men ner mot 3.5% kan vara okej.
 5. Upp till 10% av portföljen får allokeras i aktier av mindre trygg natur (i princip undervärderade småbolag). Dock inga lottsedlar! <– Detta är alltså ett avsteg från investeringskriterierna ovan.
 6. Aktier säljs i de fall jag finner dem extremt övervärderade eller om jag inte riktigt förstår varför jag äger den. Detta är subjektivt men jag lyckas inte konkretisera.